Информационно право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Информационно право, информационно общество, електронна търговия, електронно правителство, електронен подпис, електронен документ, цифрово съдържание  

Информационното право е резултат от отношенията на т.н. „Информационно общество“, протичащи в електронна информационна среда. Възникването на електронната търговия в internet е първият факт на информационното право. Появява се необходимост електронните изявления на търговци и клиенти да бъдат правно валидирани чрез утвърждаване на понятието за електронен договор. Започват да се използват технологии за електронен подпис. Това е асиметрично криптиране, удостоверяващо автентичността на „подписвания“ файл чрез предоставен от Доставчик на удостоверителни услуги „публичен“ и „частен“ ключ. Постигнатото високо ниво на информационна сигурност позволява информационните технологии да навлязат дълбоко в деловия живот, както се случва например при електронното банкиране.

Осъществяването на електронно управление и установяването на „Електронно правителство“ е следващ етап от развитието на информационното право. Появяват се различни електронни регистри, поддържани от държавната администрация (като например ЕСГРАОН), както и алгоритми за достъп до информация в тези регистри – междуведомствено, включително и на междудържавно ниво, а също и при справки на частни лица. Възниква нормативна уредба за достъп до обществената информация и за видовете класифицирана информация. Следваща стъпка е изграждането на интерфейс за извършване на различни правни процедури. В тази връзка например у нас действа Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Възможността в някои страни да се гласува направо през internet поражда понятието „електронна демокрация“, а новите технологични възможности изваждат на дневен ред въпроса за пряко управление чрез референдуми.

Защитата на личните данни и неприкосновеност от една страна, и рисковете от ограничаване на информационната свобода от друга, са ключови проблеми на информационното право. „Лични данни“ са сведенията за индивидуална или групова принадлежност, навици, поведение и статус. Закрилата на тези данни е от съществено значение за сигурността на основните човешки права. „Непоискани електронни съобщения“ (най-често с предложение за покупка) могат да бъдат разпращани в електронна среда в такъв обем и скорост, че да блокират информационната система, която ги получава и да доведат до засягането на важни обществени функции. Осъществяването на измами в internet, разпространяването на вируси, детската порнография, неразрешеното проникване в информационни масиви, фалшифицирането на данни и др., са сред типичните компютърни престъпления. „Технологиите за управление на цифровото съдържание“, които представляват технически способи за ограничаване на функционалността (забрани за копиране, самоизтриване след определен срок или невъзможност за използване от друг компютър/програма) са още един от проблемите на информационното право. Тези технологии са насочени към защита на авторски права, но заедно с това преграждат пътя на науката, образованието и свободния обмен на идеи. Това заплашва някои от основните човешки права, като например правото на свободен достъп до достиженията на човешкия дух.

§ изграждане на бизнес-логики на процеси в електронна среда

§ съставяне на общи условия и правила за ползване на сайтове

§ регистриране и консултиране на администратори на лични данни

§ консултиране на информационната и комуникационна сигурност

§ водене на процедури за сертифициране на информационни процеси

§ съдействие в процедури за лизензиране на информационни дейностиНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§