Данъчно право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Данъчно право, данъци, данъчна основа, ставка, декларация, фискална политика, корпоративен данък, данък общ доход, патентен данък, акциз, ДДС, НАП  

Данъчното право е дял от финансовото право, който урежда постъпването на парични средства в държавния бюджет. Данъкът е публичноправно задължение, изразяващо се в невъзвръщаемо и безвъзмездно парично плащане към централния или местния бюджет, установено едностранно от държавата със закон и събирано принудително, ако се наложи. Данъкът изразява фискалния суверенитет на държавата и представлява нейно субективно право да получи определена част от националния доход, за да разпредели и използва същата по финансовоправен ред за издръжка на непроизводствената сфера (управление, здравеопазване, наука, отбрана и др.).

Данъчният обект (подлежащо на облагане имущество или факт) се измерва в определени данъчни единици (парична стойност, квадратура, бройки и др.) и така се определя данъчна основа. Дължимият данък се изчислява от отношение между данъчната основа и предвидена в закона данъчна ставка (най-често процент). Например корпоративният данък се начислява като процент от печалбата на организации с дейност в страната. Данък общ доход също се начислявакато процент от трудовите възнаграждения, доходите от свободни професии, от дейността на еднолични търговци и др. Патентният данък е окончателна сума, дължима за определен данъчен период при експлоатацията на определени стопански обекти (брой места в заведения за хранене, занаятчийски дюкяни, брой и вид съоръжения и др.). Акцизите също са окончателни суми, начислявани върху всяка единица луксозни и вредни стоки (тютюн, алкохол, кафе, гориво). Данък добавена стойност (най-често 20%) се начислява за всяка доставка, стока или услуга с местоизпълнение в страната. Имуществен данък се начислява при придобиване и притежаване/ползване на имоти (т.н. „данък сгради“), движими вещи (вкл. превозни средства), наследства. Държавните и местните такси (едностранно определени от държавата плащания за предоставяни от нея конкретни услуги) не са данъци, но се подчиняват изцяло на режима за събиране на данъчни вземания. По същия ред се събират осигурителните вноски и наложените глоби или конфискации, както и определяните от държавата мита за внос/износ на стоки. Заедно с това съществуват редица специални норми и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Принципът е платеният в една страна данък за конкретно данъчно събитие да бъде приспаднат от данъчните задължения, дължими за същото данъчно събитие в друга страна.

Националната агенция по приходите е специализиран държавен орган към Министъра на финансите за установяване и събиране публичните вземания на държавата (данъци, акцизи, такси, мита, осигуровки, глоби, конфискации). Данъчната администрация в НАП осъществява данъчни ревизии и проверки за размера на дължими данъчни и осигурителни вноски, и обстоятелства, свързани с тези задължения. При установени нарушения на данъчното законодателството се съставя данъчен ревизионен акт, който може да бъде обжалван по административен или по съдебен ред. Публичните задължения подлежат на принудително изпълнение от публичния изпълнител, ако не бъдат изпълнени доброволно в срок. Възможно е в някои случаи приходната администрация да разреши отсрочване или разсрочване на публични вземания, или да изгуби своите права при изтичането на пет-годишна давност. При надвнесени суми може да се извърши прихващане или връщане на надвнесеното. Народното събрание има право да даде данъчна амнистия, а президентът – да опрости конкретно данъчно задължение.

§ консултиране при оформяне на данъчни декларации

§ правно съдействие при изчисляване на дължими данъци

§ консултиране избягването на двойно данъчно облагане

§ консултиране при взаимодействия с митнически органи

§ правно съдействие при възстановяване на внесен ДДС

§ съдействие при извършване на данъчни ревизии и проверки

§ оспорване на данъчни ревизионни доклади и актове

§ съдействие при разсрочване и отсрочване на данъциНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§