Финансово право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Финансово право, финансов резултат, държавен бюджет, централизирани фондове, разпоредители с бюджетни средства, финансов контрол, финансови средства  

Финансовото право урежда извършването, отчитането и контрола на финансовата дейност по създаване, натрупване, разпределяне и използване на средствата от съвкупния национален доход. Националният доход се формира от положителния финансов резултат на производствената сфера. Непроизводствената сфера (управление, здравеопазване, наука, отбрана и др.) не генерира достатъчно собствени приходи, но нейното съществуване е критично важно за държавата и обществото. Ето защо чрез финансови правоотношения се прехвърля определена част от средствата на производствената сфера в държавния бюджет и в другите централизирани фондове (чрез данъци, такси, мита, осигуровки и др.), откъдето тези средства се разпределят планомерно за нуждите на непроизводствената сфера (конкретни институции и дейности на пълна или частична обществена издръжка).

Бюджетът е финансов план за определен бюджетен период (обикновено една календарна година), съдържащ бюджетните приходи и разходи по пера. Проект за държавния бюджет се съставя по предложения на първостепенните разпоредители с бюджетни средства (отделните министри, Висшия съдебен съвет и др.), обобщава се от Министъра на финансите и се внася за гласуване в Народното събрание. Ежегодно се приема закон за държавния бюджет и утвърденият единен финансов план се изпълнява през следващата финансова година. Сериозните частноправни организации също бюджетират своите приходи и разходи, което способства за стабилност във финансовото им състояние, за планиране на бъдещото им развитие и за справяне с кризисни ситуации. Типичен пример са финансовите институции и банките, застрахователите, инвестиционните и осигурителните фондове, които са длъжни да формират определени резерви и да подчиняват дейността си на стриктни правила за поддържане стабилността на финансовата, кредитната и осигурителна система.

Финансовото право предвижда императивни механизми за упражняване на финансов контрол, с цел да бъде гарантирано законосъобразното и целесъобразно разходване на обществените (европейски, държавни или общински) финансови средства. Държавният финансов контрол следи за правилно управление на обществените финанси. Данъчните дирекции следят за правилно събиране на данъците. Сметната палата следи за правилното разходване на бюджетни и европейски средства. За осъществяването на финансов контрол действат съответни инспектори, ревизори, одитори и съставени от тях комисии. При всички случаи проверката приключва с констативен акт (доклад) на контролния орган с доказателства за финансовото състояние на проверявания обект. Ако бъдат констатирани виновно причинени вреди (липси, нарушени финансовоправни правила и др.), се съставя акт за начет, с който да бъде потърсена имуществено-отчетническа отговорност на лицата-отчетници в рамките на специално предвидено начетно производство. За разлика от всички други правни процедури, при начетното производство вредите се считат за доказани и начетеното лице се счита за виновно до доказване на противното.

§ правно консултиране на финансови и бюджети планове

§ консултиране на финансовата сигурност и отчетност

§ съдействие при лицензиране на финансови организации

§ консултиране на банкови и застрахователни договори

§ съдействие при инвентаризации, ревизии, одитиране

§ процесуално представителство в начетни производства

§ обжалване на индивидуални финансови актовеНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§