Трудово право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Трудово право, работник, служител, работодател, трудов договор, работно място, трудово възнаграждение, дисциплинарна отговорност, синдикати  

Ключов въпрос за трудовото право е трудовият договор, по силата на който работниците и служителите полагат труд. Работникът/служителят се наема от една страна да осъществява определени трудови функции, като спазва установената трудова дисциплина при работодателя и носи дисциплинарна отговорност за допуснати дисциплинарни нарушения, а в някои случаи – и ограничена имуществена отговорност. Работодателят от друга страна се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания и информация на наетите работници/служители, да изплаща в срок и в пълен размер трудовите им възнаграждения, да превежда своевременно следващите се социални и здравни осигуровки. Наемането по трудов договор е обвързано с особеното значение на социалните права и на човешкото достойнство. Трудовото право установява редица задължителни норми за минималните размери на трудовите възнаграждения, за честотата и продължителността на почивките, за различните видове отпуски, за социалната отговорност на работодателя при трудови злополуки, майчинство, професионални заболявания и т.н.

За повечето работници и служители трудовото правоотношение е основен източник на средствата им за препитание. Поради това законът закриля и обезпечава стабилността на трудовия договор. Без изрично писмено съгласие на работника/служителя условията по трудовия договор не могат да бъдат изменяни в негова вреда. Прекратяване на трудовия договор се допуска само при изрично установените в закона условия. При дисциплинарно уволнение се изисква спазването на специално дисциплинарно производство, а когато икономическите условия налагат съкращаване на част от наетите лица, работодателят е длъжен да извърши справедлив подбор между тях.

Особен дял от трудовото право са колективните трудови права. Работниците и служителите във всяко предприятие могат да излъчват свои представители, да сформират работнически съвети и да се сдружават в синдикални организации, които да защитават правата им по организиран и масов начин. Благодарение на такива организации, работниците и служителите могат да водят колективни трудови преговори, да сключват колективни трудови договори или да предизвикват колективни трудови спорове. Последните, ако не доведат до разумен резултат, могат да прерастнат в локална, браншова или дори национална стачка.

§ консултиране при наемане на работа

§ изготвяне на вътрешно-фирмена трудова документация

§ консултиране при подбор и съкращения на персонал

§ консултиране при сключване на колективни трудови договори

§ съдействие при воденето на колективни трудови спорове

§ искове за неизплатени трудови възнаграждения

§ оспорване на неоснователни дисциплинарни наказания

§ реализиране на ограничена имуществена отговорност

§ искове при неправилно прекратен трудов договорНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§