Процесуално право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Процесуално право, процедура, граждански процес, наказателен процес, административен процес, охранително производство, особено производство  

Процесуалното право разглежда способите за упражняване/защитаване на признатите от материалния закон права и интереси. Стриктното спазване на една ясна процедура, предоставяща равни възможности на страните да обосноват своите претенции и да се противопоставят на насрещни неоснователни твърдения, е гаранция за върховенството на закона. Заедно с това процедурата лишава недобросъвестните страни от възможност да затрудняват ефективното решаване на правния спор и по този начин да бламират установените законови права.

Съществуват различни правила и процедури, в зависимост от естеството на засегнатите интереси. Гражданският процес намира приложение при спорове между равноправни субекти, каквито са гражданите и техните организации. Особени граждански производства са брачните, търговските, обезпечителните, колективните, заповедните и други, които намират приложение в предвидени специфични случаи. Административният процес се прилага при разглеждане спорове, в които страна чрез своите органи е държавата – в качеството й на специфичен публичноправен субект. Наказателният процес се прилага при дирене на наказателна отговорност от лица, за които се твърди, че са извършили престъпления. В тази връзка в досъдебното производство се събират основните доказателства за установяване на истината. Многобройни видове охранителни производства се осъществяват без наличието на правен спор, но с цел определени факти и обстоятелства да бъдат надлежно установени и скрепени. Накрая, в изпълнителното производство волята на компетентния орган бива осъществявана на практика – ако е необходимо и чрез принуда.

За някои правни спорове е предвидена възможност страните да се споразумеят чрез извънсъдебен способ, който спестява процесуални разходи и време, дава повече възможности за гъвкавост и се отразява благоприятно на гражданския оборот. Постигането на спогодба при всички случаи може да послужи за прекратяване например на едно гражданско или търговско дело, ако спогодбата е законосъобразна, справедлива и етична. За някои спорове страните могат да се споразумеят въобще да не ги отнасят за решаване от съда, а да ги решат по пътя на медиацията. Възможно е страните да уговорят арбитражна клауза, по силата на която бъдещият или настоящ спор да се отнесе за решаване от арбитражен съд по правилата на специална арбитражна процедура. Независимо от всякакви споразумения обаче, равенството на страните пред закона е неотменимо и ако това бъде нарушено, спорът подлежи на преразглеждане по общия съдебен ред.

§ процесуално представителство по граждански и търговски дела

§ съдействие в административни процедури и административни дела

§ правна защита при досъдебни производства и наказателни дела

§ съдействие при делби, колективни искове, брачни производства и др.

§ съдействие при воденето на арбитражни процедури и медиация

§ съдействие при осъществяване на охранителни производства

§ събиране на вземания чрез заповедни и изпълнителни производстваНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§