Лица и институции

Отворени сме за ваши предложения да добавим връзка към други информационни ресурси и услуги. Молим да ни уведомите, ако някоя от предложените връзки не работи изправно или ако сметнете, че сочи към неактуално или незаконно съдържание!

§ http://www.parliament.bg/?page=home&lng=bg&r=s
Народно събрание (законопроекти, комисии, стенограми, гласуване)

§ http://lex.bg/bg/guide#nav2
Български институции, организации, юристи (от „Лекс.БГ“ АД)

§ http://iisda.government.bg/
Изпълнителна власт – структура, органи, услуги, режими

§ https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_bg
Европейски съюз (институции, законодателство, европроекти)

§ http://ec.europa.eu/justice/index_bg.htm#newsroom-tab
Главна дирекция „Правосъдие“ към Европейската комисия


Българска съдебна система

§ http://constcourt.bg/
Конституционен съд (съответствие на законите с Конституцията)

§ http://www.vss.justice.bg/
Висш съдебен съвет (назначаване и освобождаване на магистрати)

§ http://www.vks.bg/
Върховен касационен съд (граждански и наказателни дела)

§ http://www.sac.government.bg/
Върховен административен съд (административни дела)

§ http://www.prb.bg/bg/
Прокуратура на Република България

§ http://www.compensation.bg/bg
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

§ http://www.nij.bg/Default.aspx?lang=bg-BG
Национален институт на Правосъдието (обучение на магистрати)

§ http://www.judgesbg.org/
Съюз на съдиите в България

§ http://judicialprofiles.bg/
Инициатива за прозрачни съдебни назначения (от БИПИ)


Европейска съдебна система

§ http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Европейски съд по правата на човека (на английски и френски език)

§ http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
Съд на Европейския съюз (дела на институциите и тълкувателни решения)

§ http://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx
Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия)

§ http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/bg.aspx
EuroJust (борба с организираната трансгранична престъпност и корупция)

§ http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_bg.htm
OLAF (Европейска служба за борба с измамите)


Адвокатура

§ http://www.vas.bg/bg/
Висш адвокатски съвет (адвокати, колегии, кантори, съдружия)

§ http://www.bar-register.bg/Public/StartPage.aspx?ReturnUrl=%2fPublic%2fFeedback.aspx
Регистри на българската адвокатура (от ВАдвС)

§ http://www.advokatibg.info/
Сайт за оценка и коментар на адвокати и адвокатски дружества

§ http://www.nbpp.government.bg/информация/как-да-получите-правна-помощ
Национално бюро за правна помощ (адвокат на държавни разноски)

§ http://advocenter-bg.com/teaching.html
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

§ http://www.ccbe.eu/
Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа

§ http://www.uianet.org/
Международен адвокатски съюз


Регулирани правни дейности

§ http://www.notary-chamber.org/
Нотариуси, нотариални кантори и колегии (от Нотариалната камара)

§ http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx
Единен регистър на медиаторите в България (от МП)

§ https://portal.bpo.bg/representative_aap
Представители по интелектуална собственост (от БПВ)

§ https://mjs.bg/74/
Вещи лица и преводачи към българските съдилища (от МП)

§ http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=trustee
Списък на синдиците в България (от МП)

§ http://www.bcpea.org/ss.php
Частни съдебни изпълнители (от Камарата на ЧСИ)


Други лица и институции

§ http://ides.bg/публичен-регистър/регистрирани-одитори/
Дипломирани експерт-счетоводители, одитори, одиторски предприятия

§ http://public.ciab-bg.com/index.php?action=registrar&setElsPerPage=50&account_type=personal
Публичен регистър на независимите оценители

§ http://register.bulnao.government.bg/
Лица, заемащи висши държавни длъжности (от Сметната палата)

§ http://www.ngobg.info/bg/index.html
Информационен портал за неправителствени организации в България

§ https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch
Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза (от МП)


Връзки в internet:

§ Нормативна уредба

§ Лица и институции

§ Юридически ресурси

§ Обществени ресурси

§ Приятели :)