Вашият адвокат е ваша отговорност!

Първоначално не е съществувала отделна адвокатска професия. Всеки образован и уважаван гражданин е можел да се застъпи за една справедлива кауза и това го превръщало в „адвокат“. Латинското понятие 'advocatus' произлиза от глагола „призовавам“, „пледирам“, „застъпвам се“. По-късно адвокатската професия се формализирала, появили се адвокатските колегии и специални изисквания за придобиване на адвокатска правоспособност. Във всички епохи обаче адвокатската дейност се е свързвала с необходими професионални знания, умения и етичност, което да позволи успешно осъществяване на адвокатските правозащитни функции.

Адвокат: Консултиране по правни въпроси, Генериране на идеи, Изготвяне на документи, Процесуално представителство, Сътрудничество в проекти


По традиция адвокатската професия е свободна и независима, пряко свързана с личните качества на адвоката. Избирането на подходящ адвокат за всеки конкретен случай е от съществено значение. Адвокатите нямат право да рекламират своята дейност, но общото правило е, че доверителят/подзащитният достига до тях заради добрата им работа и заради направените в тяхна полза препоръки. Изборът на подходящ адвокат и поддържането на оптимално сътрудничество с него е ваша отговорност и предпоставка за вашия успех.


§ Гражданско застъпване за справедлива кауза

§ Формализиране, колегии, правоспособност

§ Професионални знания, умения и етичност

§ Свобода, независимост и лични качества

§ Добра работа и предоставени препоръки


Повече за адвокатите:

§ Каква е функцията на адвоката?

§ Как да изберем добър адвокат?

§ Как да улесним нашия адвокат?

§ Как работят адвокатите?

§ Изберете адвокат...