Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§