Отрасли

Правото е систематизирано в правни отрасли, насочени към уреждане на обществените отношения в ключови сфери от живота на хората. Правните отрасли се групират в четири основни дяла: граждански, който урежда отношенията между свободни и равноправни субекти (вещни, авторски, облигационни, търговски, трудови, семейни, наследствени отношения и други); публичен, който урежда статута на властта и механизмите на държавно управление (конституционни, административни, финансови, данъчни, осигурителни, информационни отношения и други); наказателен, който е насочен към защита на личността, обществото и държавата от престъпления; и международен, който урежда трансграничните отношения между държавите и народите. Специфики разкрива своеобразното европейско право, което става възможно в общата политическа реалност на нашия континент. Специфики разкриват и различните процесуални правила, които, макар да не са насочени към изясняване на конкретен вид обществени отношения, указват начините, процедурите за реализиране на законовите права и задължения. Така организирана, системата на правото действа като единен организъм, в който всички части се съгласуват помежду си, предоставят детайлна регламентация на ключовите обществени отношения и осигуряват относително стабилен правов ред.


Гражданскоправни отрасли; Публичноправни отрасли; Наказателноправни отрасли; Международноправни отрасли


Исторически най-старите правни отрасли са възникнали във връзка с частните отношения по повод признаването на собствеността (вещно право) и договарянето на права и задължения (облигационно право) между равнопоставени и свободни хора, които искали да стопанисват необезпокоявано своето имущество и да влизат в полезни съглашения едни с други. По-късно правото започнало да обхваща и публичните отношения по повод установяването на фундаментални ценности и разбирания за света (конституционно право), изясняване на механизмите, по които функционира властта (административно право), защита на общността от противоправни деяния (наказателно право), взаимно признаване и поддържане на връзки със съседните народи (международно право). Първоначално правните отрасли не са съществували в днешния изчистен вид, но са дали основа за бъдещото развитие на правото и за постепенното му приближаване към неговия съвременен облик. Днес правото продължава да се развива и в отговор на съвременните предизвикателства възникват такива правни отрасли, каквито са например екологичното, медицинското, космическото, информационното право и други.Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§