Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Твърдения
Всяко дело съдържа направените от страните твърдения. Обикновено страните твърдят такива факти и обстоятелства, които са благоприятни за преследваната от тях кауза. Всяка от страните трябва да докаже своите твърдения, ако иска да ползва произтичащите от тях благоприятни последици. Злоупотребата с това право подлежи на санкция – страните нямат право да поддържат неверни твърдения.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§