Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Свидетели и Вещи лица
Свидетелите и вещите лица не са страни по възникналия спор и по принцип не са заинтересувани от неговия изход. Те обаче съдействат за установяване на обективната истина и за правилно решаване на делото. Свидетелите лично са видели или чули значими за спора факти и обстоятелства, за които дават показания пред компетентния орган. Вещите лица са специалисти в определени области и техните специализирани познания им позволяват да дадат експертно заключение по въпроси, които са от съществено значение за делото. Всяка от страните може да иска привличането на свидетели и назначаването на вещи лица, за да бъде разкрита истината.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§