Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Компетентен орган
Само надлежно оправомощен от закона орган е компетентен да се произнася по определен правен спор. Най-често това са различните видове съдилища, но също така могат да бъдат арбитражи, специализирани комисии или органи на държавната администрация и местната власт. Компетентността се определя от закона – съобразно предмета на спора, размера на претенцията или степента на обществена опасност, мястото, където спорът е възникнал и/ли кръга на засегнатите лица. Произнасяне от некомпетентен орган е недействително и не подлежи на изпълнение.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§