Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Процесуален представител
Понякога (често) лицата не могат да участват лично в някоя правна процедура. Юридическите лица, поради своето абстрактно естество, се представляват от управители, председатели и т.н. Лицата, които не са пълнолетни или са поставени под запрещение/попечителство, се представляват от своите родители, настойници и попечители. Всеки гражданин може да се представлява и от пълномощник, какъвито са например адвокатите, юрисконсултите, представителите по интелектуална собственост и други.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§