Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Влизане в сила
Актовете на компетентния орган могат да се обжалват (протестират) пред по-горна инстанция в определен от закона срок. Този срок обикновено варира от 3 дни до месец. След изтичането на срока възможността за обжалване се прекратява. Тогава актът влиза в законна сила и подлежи на изпълнение. Актовете на последните инстанции са окончателни и влизат в сила веднага. За някои случаи е предвидено актовете на по-долни инстанции да бъдат необжалваеми – когато случаят е определен като маловажен или е обществено оправдано да се произведе много бързо решение. В някои случаи обжалването не спира изпълнението. При всички случаи, ако бъдат нанесени неоправдани от закона вреди, на отговорните институции може да бъде потърсена отговорност.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§