Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Обжалване (протестиране)
Актовете на компетентния орган подлежат на контрол за тяхната законност и обоснованост пред по-горна инстанция. Ако засегнатата страна счита, че постановеният акт е неправилен, може да го обжалва (протестира). Тази възможност е гаранция за законосъобразността на постановяваните актове. Ако висшестоящата инстанция установи, че обжалваният (протестираният) акт е постановен при съществено нарушение на процедурата, при неправилно прилагане на закона или без надлежна обосновка, може да го измени или да върне спора за ново разглеждане от предходната инстанция, като даде задължителни указания за неговото правилно разглеждане.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§