Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Определения, Решения, Присъди
Чрез своите Определения компетентният орган дава указания на страните и придвижва процедурата към по-нататъшно развитие на производството. С Решения приключват гражданските и административните дела, при които искът (жалбата) може да се уважи или да се отхвърли изцяло или отчасти. С Присъда, която е оправдателна или осъдителна, завършват наказателните дела. Постановеният акт може да бъде обжалван (протестиран) пред по-горна инстанция и ако не е законосъобразен/обоснован, подлежи на отмяна.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§