Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Относимост, Допустимост, Необходимост
В една правна процедура могат да се разглеждат само относими към съществото на спора въпроси. Това може да се извършва само чрез допустими законни средства. Тези средства трябва да бъдат толкова на брой, като качество и като обем, колкото е необходимо за обективното и безпристрастно решаване на спора. Никакви „странични“ елементи не се допускат, тъй като това би коствало загуба на излишно процесуално време и може да затрудни изясняването на обективната истина. Поради тази причина всяко нещо, което страните искат да бъде разгледано от компетентния орган в рамките на процедурата, предварително трябва да се определи дали е относимо, допустимо и необходимо за изясняване на истината.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§