Процедури

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Процесуален представител (Ищцова страна; Обвинение) Компетентен орган Процесуален представител (Ответна страна; Защита) Законност, Обоснованост
Активно легитимирана страна (Ищец; Жалбоподател; Тъжител, Обвинител) Твърдения Искания Пасивно легитимирана страна (Ответник; Заподозрян, Обвиняем, Подсъдим) Определения, Решения, Присъди Обжалване (Протестиране) Влизане в сила
Процесуален другар (на ищцовата страна; на обвинението) Свидетели и Вещи лица Процесуален другар (на ответната страна; на защитата) Изпълнение
Процесуална легитимация Срокове Завеждане на иск (Подаване на жалба) Отговор на иска (или на жалбата) Доказателства Експертизи Относимост, Допустимост, Необходимост

§ Завеждане на иск (подаване на жалба)
Активно легитимираната страна (лично или чрез свой процесуален представител) може да заведе иск (да подаде жалба; тъжба), за да защити свои законни права. Така стартира една правна процедура, в която компетентният орган се задължава да спази всички изисквания на процесуалния закон и да постанови законосъобразно решение (присъда). Активно легитимираната страна следва да докаже твърденията си и да обоснове своите искания. Пасивно легитимираната страна може да признае претенцията или да я оспори, включително и като предяви свои насрещни искания срещу активно легитимираната страна.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§