Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Арбитражни съдилища
Съществуват постоянни арбитражни съдилища и създавани ad hoc (за уреждането на конкретен възникнал спор). Арбитражното споразумение позволява на страните да уредят възникнал по между им спор по значително по-лека арбитражна процедура, предварително уговорена и приета от тях. Арбитражни споразумения се сключват най-често в търговските отношения, в спорта, в областта на колективните трудови спорове и други граждански области, които не са от изключителната компетентност на държавните съдилища.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§