Институции

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Върховен касационен съд (ВКС) Апелативни съдилища Окръжни съдилища (ОС) и Софийски градски съд (СГС) Районни съдилища Омбудсман
Конституционен съд Военни съдилища Специализирани наказателни съдилища Арбитражи Адвокатура
Върховен административен съд (ВАС) Административни съдилища Специализирани комисии Медиация
Народно събрание (НС) Министерски съвет (МС) Държавна администрация Местна власт Прокуратура, Следствие, Дознание Нотариат, Вписвания

§ Районни съдилища
Районните съдилища поемат като първа инстанция по-леките граждански и наказателни дела (съобразно размера на имуществената претенция или степента на обществена опасност от престъплението). На тях са подсъдни и всички дела за издръжки, за трудови възнаграждения и за недвижими имоти, намиращи се в прилежащия им район. Към Районните съдилища се поддържат Служби по вписванията, Бюра за съдимост и Съдебно-изпълнителни служби, които способстват за реализиране функциите на правосъдието.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§