Закони

Ако изберете някоя от иконите, под схемата ще се появи кратко обяснение.

Основни човешки права
Европейски и Международни норми
Конституция Кодекси и Закони Подзаконови нормативни актове Обичаи, Практика, Справедливост Договори Определения, Решения, Присъди
Конституционен съд

§ Определения, Решения, Присъди
Ако един спор не може да се разреши между засегнатите страни, може да бъде отнесен за решаване от съда (или от друг компетентен орган при несъдебните процедури). С Определения компетентният орган дава задължителни указания на страните и придвижва процедурата напред. С Решение, с което искът се уважава или се отхвърля изцяло или отчасти, приключват гражданските и административните дела. С Присъда, която е оправдателна или осъдителна, завършват наказателните дела. Постановеният акт може да бъде обжалван (протестиран) пред по-горна инстанция и ако не е законосъобразен/обоснован, може да се отмени.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§