Архивни позиции (2010)


§ Удвоява се гарантираният лимит при банковите влогове


(28.12.2010) В изпълнение на Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и Съвета, от 31.12.2010 г. влизат в сила измененията в Закона за гарантиране влоговете в банките (ЗГВБ), съгласно които Фондът за гарантиране влоговете в банките следва да предостави гаранция до левовата равностойност на 100'000 евро (което към момента възлиза приблизително на 196'000 лева, или двойно повече от осигуряваното до сега покритие) за вложените от едно физическо или юридическо лице средства в една търговска банка.
Покритието се осигурява за посочената сума без оглед на броя и вида разкрити сметки на името на лицето-вложител, и без оглед на конкретната валута, в която са натрупвани средствата. Ако лицето-вложител има няколко сметки в различни банки, покритието се осигурява до посочения лимит за всяка една от банките, по отделно. В случай на дестабилизация в банковата система, която е довела до невъзможност банката да извърши дължими плащания по влоговете, Фондът определя обслужваща банка, от която засегнатите лица имат право да получават плащания в установения лимит при пет-годишен давностен срок.

стари архивиактуални позиции


§ ЕС отказа да криминализира отричането на социалистически престъпления


(22.12.2010) Европейската комисия (ЕК) отхвърли предложение от външните министри на Литва, Латвия, Унгария, Чехия, България и Румъния, които поискаха да бъде криминализирано публичното одобряване, оправдаване, омаловажаване, оспорване или отричане на престъпленията, вършени от социалистическите режими в Централна и Източна Европа. Предложението наподобява така наречените „закони за двойния геноцид“ в някои европейски страни, които забраняват публичното оспорване на Холокоста. Външните министри на изброените източноевропейски страни поискаха престъпленията на социализма да бъдат третирани по същия начин, по който биват третирани престъпленията на нацистките режими и да бъде пресечена по този начин възможността да бъдат развивани тоталитарни идеологии. Вносителите на предложението се позовават на възможността ЕС да приема закони за престъпления срещу мира и човечеството, извършвани на наддържавно ниво, както и за такива срещу расизма и ксенофобията.
Европейската комисия, която в момента се готви да представи доклад с официалната позиция на Европейския съюз относно социалистическите режими в Централна и Източна Европа, отхвърли предложението и застъпи становище, че мненията по въпроса за престъпленията на социализма са твърде противоречиви и не може да бъде направен еднозначен извод за тях. Европейската комисия отрича да е налице „двоен геноцид“ в социалистическите страни и поради обстоятелството, че не са налице данни за насочване на тези престъпления срещу конкретни етнически групи.
На това външният министър на Литва, който оглави законодателното предложение, репликира, че разбирането на Европейския съюз за понятието „геноцид“ трябва да бъде разширено, като в него бъдат включени и престъпления срещу групи, определени въз основа на обществено положение или политически убеждения, каквито без съмнение са били обект на организирано държавно преследване в социалистическите страни.

стари архивиактуални позиции


§ Изтича срокът за регистрация на етажните собствености в общината


(21.12.2010) До края на годината изтича срокът по Закона за управление на етажната собственост за служебно свикване от кметовете на съответните общини на Общи събрания в жилищните сгради с режим на етажна собственост, където това не е направено от собствениците. Кметовете трябва да назначат служебна дата за провеждане на Общо събрание за избиране на Управител за етажната собственост, който от своя страна да оформи Книга на собствениците и да заяви етажната собственост в съответния Регистър към общинта.
До 31.декември кметовете ще изпратят в Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) обобщени справки за броя регистрирани в територията на техните общини етажни собствености и за процентното им съотношение към общия брой сгради в режим на етажна собственост, които не са направили изискуемата от закона регистрация. Предстои да бъде определен начинът, по който ще се третира твърде големият процент етажни собствености, които не са спазили законовото изискване да се регистрират. Засега законът установява глоба между 20 и 100 лева или имуществена санкция между 150 и 350 лв. за всяко лице от етажната собственост, което не е изпълнило свое задължение по закона.

стари архивиактуални позиции


§ Обсъжда се създаването на Специализиран наказателен съд


(16.12.2010) Правната комисия към Народното събрание гласува нови текстове в Наказателнопроцесуалния кодекс, които уреждат създаването на Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд. Към специализираните наказателни съдилища ще действат съответни служби на прокуратурата и следствието. Предстои текстовете да бъдат гласувани и в Пленарна зала, за да се утвърди промяната в структурата на съдебната система.
Предвижда се подсъдни на специализираните учреждения да бъдат наказателните дела, свързани с образуването и ръководенето на организирана престъпна група или участието в такава група по смисъла на чл.чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс. На Специализирания наказателен съд ще бъдат подсъдни и делата, в които само един или някои от елементите попадат в компетентността на новото учреждение. Последното обаче не важи за дела, в които един или няколко елемента попадат в компетентността на военните съдилища.
Предвижда се лицата, призовани от Специализирания наказателен съд, да бъдат длъжни да се явят в съдебно заседание, независимо от евентуалната им ангажираност по същото време пред други съдебни и следствени институции. Това ще осигури стабилност и неотложност на наказателното правораздаване в специализираните съдилища.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Обсъжда се въвеждането на гражданска законодателна инициатива в ЕС


(16.12.2010) В изпълнение на Лисабонския договор Европейският парламент предоставя на гражданите на ЕС пряка законодателна инициатива. Предвижда се 1'000'000 европейски граждани да могат да изискват от Европейската комисия изготвянето на нови европейски закони.
За целта сформиран „граждански комитет“ от граждани на поне 7 страни-членки ще трябва да регистрира пред Комисията своята законодателна инициатива и да получи мотивирана оценка за нейната допустимост. Допустимите законодателни инициативи се публикуват в web-сайта на Комисията и започва набиране на подписката, което може да трае до 12 месеца.
Подписите на граждани, подкрепили законодателната инициатива, могат да бъдат полагани на хартиен носител или по електронен път и трябва да идват от поне една четвърт от страните-членки. За да бъде признато, че конкретна страна-членка влиза в казаната една четвърт, трябва да бъде набран минимален брой подписи от нейни граждани, пропорционален на цялото й население. Минималният брой за България е 12'750 подписа.
Всяка от страните-членки се задължава да гарантира автентичност на набраните подписи чрез извършването на проверка по реда на нейното вътрешно законодателство. У нас такава проверка може да бъде направена в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), където се поддържа регистър с дигитален образец от подписа на всички български граждани. Извършването на проверки по този ред наскоро беше въведено за подписките с искане за национален или местен референдум.
Очаква се до няколко седмици Съветът да одобри новата процедура, след което ще бъде предоставен едногодишен срок на страните-членки за транспониране на процедурата в техните национални законодателства.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Реформа в почивните дни ще осигури „ваканции“ на работещите през 2011 година


(15.12.2010) Министерският съвет определи от догодина понеделниците и петъците, които се падат между български национални празници и традиционно почивните събота и неделя, също да бъдат почивни. По този начин се образуват своеобразни четиридневни „ваканции“ за работещите българи.
Денят на Освобождението 03.март догодина се пада в четвъртък и съгласно цитираното решение петък, 04.март също ще бъде почивен ден (отработва се на 19.март). Така се образува четиридневна „ваканция“ до неделя, 06.март.
Денят на Българската просвета и култура 24.май (вторник) ще бъде почетен с почивка и в понеделник, 23.май (отработва се на 28.май), което го обединява с предхождащите националния празник събота и неделя.
Денят на Съединението 06.септември (вторник) ще се обедини с предхождащите го събота и неделя по същия начин, като 05.септември (понеделник) става почивен (отработва се на 03.септември).
Денят на Независимостта 22.септември (четвъртък) ще се обедини със събота и неделя, като 23.септември (петък) също става почивен ден (отработва се на 17.септември).
Съгласно новите положения в Кодекса на труда към официалните почивни дни е причислен и Велики петък (23.април), което предоставя на българите още една тридневна „ваканция“ по случай Възкресение Христово (24.април).
Според правителството с описаните промени се изоставя практиката работните седмици да бъдат накъсвани от неефективни „единични“ работни дни между празниците и на работещите хора ще се осигури по-пълноценно време за личен живот и отмора.
Нововъведенията засягат всички граждани, полагащи зависим труд - независимо дали работят на редовни смени с нормална работна седмица или на графици с дежурства. Работещите имат право да получат от своя работодател увеличено възнаграждение за всеки отработен час в официалните почивни дни, в дните на национални празници и във всеки случай, когато часовете труд надвишават нормативно определената продължителност на работното време.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Почти половината дипломати на България са сътрудничили на ДС


(14.12.2010) Комисията по досиетата огласи 190 имена на бивши или настоящи български посланици, генерални консули и заместник-ръководители на дипломатически мисии, които са били сътрудници на Държавна сигурност или на разузнавателните служби към Българската народна армия в социалистическия период. Сред огласените са дипломати, които понастоящем представляват страната ни в ООН, Ватикана, Берлин, Стокхолм, Лондон, Рим, Лисабон, Мадрид, Москва, Пекин, Токио, Атина, Анкара, Букурещ, Сараево, Косово.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Изборният кодекс се гласува на второ четене


(14.12.2010) Съгласно приетите на второ четене текстове от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия ще се назначава с президентски указ за срок от пет години, след консултации с нашите партии и коалиции, представени в Народното събрание и в Европейския парламент. Въвежда се изискване членовете на Районните и Общинските избирателни комисии да имат завършено висше образование (препоръчително юридическо) и да владеят български език. Необходимо е да отговарят и на принципа за уседналост, изискуем за съответния вид избори. Председателят и секретарят в Избирателните комисии няма да могат да бъдат издигани от една и съща политическа сила.
Изборите ще се провеждат само в неделен ден, както беше предложено от „Атака“. Провеждането на избори за европейски институции ще се съгласува с изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз. Изборите ще бъдат насрочвани 75 дни преди самия вот – от президента, когато се гласува за народни представители и евродепутати, и от парламента – когато се гласува за президент и вицепрезидент.
Въпреки разногласията, беше утвърдено районните кметове в София, Пловдив и Варна да не бъдат избирани пряко, а да се назначават от кметовете на съответната община.
Както беше дискутирано по-рано, право да гласуват или да бъдат избирани за общински съветници и кметове се предоставя на българските граждани, които са живели най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място. Да се кандидатира за общински съветник или кмет ще може всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който няма друго гражданство в държава извън ЕС и е живял през последните 12 месеца в съответното населено място.

(15.12.2010) С новоприетите текстове в Изборния кодекс се въвеждат допълнителни изисквания за участие на политическите партии в избирателния процес. За регистрация на политическите сили пред ЦИК като кандидати в провежданите избори ще бъде необходимо набирането на подписка с поне 7'000 имена. Също така ще бъде необходимо представянето на удостоверение от Сметната палата за предадени финансови отчети за три години назад. Опозицията остро разкритикува нововъведенията, като аргументира несъгласията си със становище на Венецианската комисия, според което за доказване на легитимност е достатъчно набирането на подписка с 2'500 имена. Спорни остават и текстовете, според които желаещите да участват в избори политически сили ще трябва да представят копие от съобщението в Държавен вестник или еквивалентен документ, с който съгласно действалото към момента законодателство тяхното учредяване е било обнародвано.

(16.12.2010) Физическите лица, които даряват повече от 1'000 лева на една политическа партия или коалиция, ще трябва да го правят задължително по банков път. Забранява се дарението от едно физическо лице да надхвърля 10'000 лева.
Забранява се политическите партии и коалиции да бъдат финансирани от юридически лица. Забранява се юридически лица да предоставят каквито и да било безвъзмездни услуги или безвъзмездно ползване на свое имущество за осъществяването на предизборни кампании.
Политическите сили ще могат да изразходват не повече от 2'000'000 лева в своите предизборни кампании за президентски или за европейски избори, и не повече от 4'000'000 лева за парламентарни избори.

Дебатите и гласуванията на второ четене продължават.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Заплашват да съдят президента за изказване срещу партия на религиозна основа


(13.12.2010) Али Мехмедов Юзеиров – единият от двамата братя, които направиха неуспешен опит през 2009 г. да регистрират политическа партия под името „Мюсюлмандемократичен съюз“, заплашва президента Първанов със съд, веднага след като изтече мандатът му и падне неговият съдебен имунитет – заради изказването на държавния глава, че опитите на братя Юзеирови да регистрират партия на религиозна основа „предизвикват напрежение“.
В момента инициативен комитет от 21 съмишленици се готви да издигне Али Юзеиров като кандидат за български президент. По думите на Али Юзеиров, вицепрезидентското място все още е свободно и всеки желаещ от малцинствата може да заяви желанието си да го заеме. Братя Юзеирови обмислят възможността да участват и в местните избори през следващата година в градове като Търговище, Разград и Шумен.
Тази година Районният съд в гр. Попово призна братята Али и Юзеир Юзеирови за виновни в това, че са опитали да учредят политическа партия на религиозна основа, осъществявали са незаконни политически събрания и са извършили едро хулиганство – построяването на паметник „на незнайния турски войн“ в двора на родната им къща в с. Славяново, който беше съборен по заповед на кмета в гр. Попово. Окръжният съд в гр. Търговище потвърди присъдата на втора инстанция. Али Юзеиров е осъден на глоба от 4'000 лв., а брат му Юзеир Юзеиров – на една година лишаване от свобода, условно, с тригодишен изпитателен срок. Двамата заявяват, че ще обжалват присъдите на международно ниво, както и ще съдят България за това, че им се отказва регистрирането на "мюсюлмандемократична партия", при положение, че има регистрирани "християндемократични" такива.
Понастоящем братя Юзеирови правят нов опит за регистриране на политическа партия – този път под името „ОТОМАН“ (Обединение за толерантност, отговорност, морал и алтернативен напредък). Опитът им да учредят партията навръх Разпети петък, 2010 г., пропадна, тъй като на обявеното от тях Учредително събрание в гр. Шумен се явиха не повече от стотина души, повечето от които не знаеха нищо за „ОТОМАН“, а очакваха концерт на Софи Маринова. Последва нов опит за учредяване на партията в гр. Свищов, и още един в кв. Столипиново, Пловдивско. Братята твърдят, че вече подписката е набрана с необходимия минимум от 500 подписа и документите – предадени за утвърждаване регистрацията на партия „ОТОМАН“ в Софийски градски съд.
Съгласно чл. 11, ал. 4 от българската Конституция, не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Антисоциални изменения в пенсионноосигурителното законодателство


(09.12.2010) Точковата система, която позволяваше пенсиониране при достигане на 100 точки от години осигурителен стаж + години възраст, отпада. От догодина за пенсиониране жените трябва да навършат 60 годишна възраст с осигурителен стаж 34 години, а мъжете – 63 годишна възраст с осигурителен стаж 37 години. От 2012 г. започва „плавно увеличаване“ с 4 месеца годишно на стажа за придобиване право на пенсия - до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. От 2021 г. започва „плавно увеличаване“ с 6 месеца годишно и на пенсионната възраст - до достигане на 63 години за жените и 65 години за мъжете. Предвижда се възможност пенсиониране да може да бъде извършвано и с 15 години осигурителен стаж, ако е достигната 65-годишна възраст.
Отпада възможността недостигащият стаж за пенсия да бъде „откупуван“ на разсрочено плащане. Хората, навършили пенсионна възраст, на които обаче не им достигат до 5 години осигурителен стаж, вече ще могат да придобият право на пенсия след внасяне на всичките дължими осигурителни вноски за необходимия осигурителен период.
За осигурителен стаж при пенсиониране ще се зачита времето на обучение при придобиване на висше или полувисше образование, ако правоимащото лице внесе за своя сметка осигурителни вноски за учебния период върху минимален осигурителен доход. Ако след внасянето на тези осигуровки не достигат до 5 години осигурителен стаж, същите ще могат да бъдат „откупени“ при достигната пенсионна възраст.
На 12 месеца се увеличава срокът за изчисляване на обезщетенията за общо заболяване и майчинство, който до сега беше 6 месеца.
На 1 месец се съкращава срокът, до чието изтичане могат да бъдат изплащани обезщетения за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовото правоотношение, респективно – след прекъсване на осигуряването. (Досега на обезщетяване подлежеше настъпилата временна неработоспособност до 2 месеца от прекратяване на трудовото правоотношение и се покриваше период от два месеца и половина.)

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Въвежда се проверка за идентичност на подписите при искане за референдум


(08.12.2010) След промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление беше въведено изискването за предварителна проверка на подписите в подписки с искане за местен или национален референдум. Подписките ще се изпращат за проверка в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерство на регионалното развитие и благоустройство. За да бъде допуснато произвеждането на национален или местен референдум, подписките с данните на лицата ще бъдат проверявани за идентичност в системата за гражданска регистрация, където след въвеждане на новите документи за самоличност беше изградена електронна база с подписите на всички български граждани. Подписките с искане за национален референдум ще се изпращат за проверка в ГРАО от председателя на Народното събрание, а тези с искане за местен референдум ще се изпращат от председателя на Общинския съвет. Кметът на общината ще има същото задължение при свикване на общо събрание на населението по искане на граждани. След извършване на проверката и установяването на достатъчен брой идентични подписи, ще се издава протокол за съответствие и националният или местен референдум, респективно – общото събрание на населението ще може да се проведе законно.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Ограничава се достъпът до триинстанционно правосъдие за по-малките дела


(07.12.2010) С последните промени в Гражданския процесуален кодекс се ограничи достъпът до триинстанционно правосъдие на гражданските дела с цена на иска до 5'000 лв. и на търговските спорове с материален интерес до 10'000 лв. Досега действалото ограничение предвиждаше до Върховния касационен съд да не могат да стигат дела с правен интерес под 1'000 лв.
С новите промени достъпът до триинстанционно правосъдие се ограничава още повече, след като беше въведено изискването за предварително произнасяне на ВКС за допустимост на касационните жалби и бяха въведени абстрактни критерии за допустимост. Въвеждането на тези ограничения беше продиктувано от пълната невъзможност на ВКС да обслужва ежегодния брой дела, които се натрупваха и застояваха с години, преди да могат да бъдат гледани.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Арестуваха основателя на WikiLeaks Джулиън Асандж


(07.12.2010) Британската полиция арестува Джулиън Асандж, основателя на придобилия известност сайт WikiLeaks (Уикилийкс), в изпълнение на издадената от Кралство Швеция европейска заповед за арест. Заповедта е издадена срещу австралийския гражданин Джулиън Асандж по обвинение в сексуални престъпления. Въпреки застъпничеството на шест гаранти и готовността да бъде внесена поисканата парична гаранция, мярката за неотклонение „задържане под стража“ не беше вдигната и Джулиън Асандж остава в ареста поне до 14 декември, за когато е насрочено следващото заседание на съда по екстрадирането му към Стокхолм.
Наблюдатели свързват обвиненията и ареста на Джулиън Асандж с поддържания от него сайт WikiLeaks, специализиран в публикуването на поверителни документи за световната дипломация и предизвикал скандални разкрития във връзка със съвременната международна политика. В тази посока американското правителство е предприело мерки за съдебно преследване срещу автора на WikiLeaks и за спиране дейността на неговия сайт, довела до разсекретяването на няколко хиляди поверителни документа на американската дипломация и служби за сигурност.
В част от материалите засегната се оказва и България, по повод на оръжейни сделки със страни от Близкия Изток.
От екипа на WikiLeaks твърдят, че арестът на Джулиън Асандж е посегателство срещу свободата на информацията и за да осигурят достъпа до натрупания архив, възлизащ на повече от 250 хиляди файла, са се погрижили копия от него да бъдат разпространени и поддържани на стотици огледални сървъри по целия свят.
(14.12.2010) Джулиън Асандж, след оказания натиск от екипа му, беше освободен под гаранция до средата на Януари, 2011 г., за когато е насрочено следващото заседание по делото за екстрадирането му в Швеция.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ На 06.12.2010 г. стартира проектът www.Advocati.org


(06.12.2010) Известно време размишлявахме относно най-добрата форма за един „малък юридически сайт“ и след като подробно обходихме българското internet-пространство, се убедихме, че добрите възможности в областта не са много. Ето защо решихме да предложим на вашето внимание www.Advocati.org и се надяваме да ви бъдем полезни с него.
Целта ни е да разкажем накратко за правото и адвокатите, и ако е възможно, да ви предоставим адекватно юридическо съдействие. Изхождаме от разбирането, че информираността и откритостта трябва да бъдат основни качества на действащото съвременно общество и се надяваме с нашия проект да допринесем в известна степен за осъществяването на това. Благодарим ви, че сте тук!
От екипа

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Обсъжда се премахването на възможността за застрояване на гори


(03.12.2010) Текстове от проектозакона за горите, които позволяват застрояването на заменени гори, отпаднаха на второ четене в Комисията по земеделие и храни към Народното събрание. ГЕРБ не изпълни предизборните си обещания строителството в заменени гори да бъде забранено, като внесе предложения за текстове, които да позволяват застрояването на близо 30% от заменените държавни гори.
Текстът, който допускаше държавната земя под сгради и съоръжения с неуреден статут в защитените територии да може да се преобразува в частна, беше премахнат по предложение на депутати от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и БСП. Отпада и текстът, който позволява управлението на природните паркове да мине от държавата към общините. С това се прегражда възможността местната власт да намалява териториите на природните паркове заради инвеститорски интереси.
Съгласно нанесените промени в текстовете на проектозакона, в горите няма да може да се строят съоръжения като ски-лифтове, вятърни електроцентрали и други. Изсечените терени съгласно приетите промени ще продължат да се водят гори и няма да се изключват от горския фонд. Възможността определени територии да се изключват от държавния горски фонд заради одобряването на общи устройствени планове на общините, също отпада, когато се отнася до територии в екомрежата "Натура" или в други защитени територии.
След приключване на разглежданията в Комисията по земеделие и храни, проектозаконът трябва да бъде гласуван и в Пленарна зала, за да се превърне в закон.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Европейската комисия ще разследва Google за нелоялна конкуренция


(30.11.2010) Европейската комисия започва антитръстово разследване срещу Google. Поводът за това разследване са многобройни жалби, според които internet-търсачката манипулира резултати с цел да нанесе вреди на свои конкуренти.
Разследванията на Европейската комисия срещу Google започнаха през февруари тази година, когато бяха заведени жалбите на три internet-компании (британския сайт за сравняване на цени Foundem, търсачката за правна информация EJustice.fr и портала Мicrosoft Ciao!), според които Google нарушава правилата на конкуренцията в Европейския съюз.
От Google заявяват, че генерираните от тяхната система резултати базират на алгоритми, класиращи информацията според разбиранията на потребителя за полезност и не се манипулират с цел да бъде нанесена вреда на някого. Спорен е въпросът доколко Европейската комисия ще съумее да получи допуск до системата на Google за установяване на евентуални некоректности.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Европейската комисия може да санкционира България заради прахови замърсявания


(27.11.2010) Европейската комисия може да даде България на съд заради неспазване на европейските стандарти за допустимо замърсяване на въздуха с фини прахови частици в над 30 от нашите големи градове. От дирекция „Въздух“ потвърждават, че на 30.септември е получено предупредително писмо от Брюксел за надвишаване пределно допустимите концентрации на прахово замърсяване в София, Пловдив, Видин, Перник, Гълъбово и др. Повишеното прахово замърсяване е последица от дейността на остарели индустриални съоръжения, от липсата на редовно миене на улиците в градовете и гумите на камиони, обслужващи строителните обекти, от цялостно остаряла транспортна техника и от масовото използване твърди горива за отопление на населението в някои градове.
В срок до февруари, 2009 г. България е била задължена да предостави в Брюксел програми на общините с мерки за намаляване на праховите замърсявания, което би позволило удължаване на крайния срок за привеждане в съответствие с европейските изисквания. Тъй като предоставените програми са крайно незадоволителни, от Брюксел е отпуснат нов срок за предоставянето на по-адекватни програми, който изтича през март, 2011 г. Ако новите програми на общините бъдат одобрени, България ще получи още един гратисен период – до 11.юни 2011 г., в който да приведе нивата на прахови замърсявания в съответствие с изискванията. Първоначално това е трябвало да стане до 2005 г.
Според експерти редовното миене на улиците, монтирането на фини мрежи около фасадите на сградите при строителномонтажни работи, миенето на автомобилите, изнасящи отпадъци от строителните обекти и други подобни мерки биха намалили същесadvocati.orgтвено праховото замърсяване в българките градове. По-сложен е въпросът с населените места, където завишените прахови замърсявания идват от масовото отопление с твърди горива. За справяне с този проблем правителството следва да предложи програми за стимулиране използването на екобрикети, газифициране и връщане на населението към ползването на топлофикационни услуги.
20 от общо 27-те страни-членки на Европейския съюз са в положение, сходно с това на България. Срещу всички тях Европейската комисия е завела дела пред Европейския съд в Люксембург и предстои страните-нарушители да бъдат санкционирани. Ако не вземе спешни и резултатни мерки в тази посока, санкции ще претърпи и България.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Европейският съд по правата на човека осъди България за бездействие


(26.11.2010) Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург осъди българската държава за отказа й да предостави ефективна защита на семейство Милеви от гр. София срещу нарушаване правото на спокойствие чрез дейността на компютърен клуб в жилищния блок, където семейството живее.
В продължение на четири години и половина (от Март, 2000 г. до Ноември, 2004 г.) сем. Милеви, което обитава два апартамента в жилищен блок в центъра на София, e съжителствало с компютърен клуб, действал денонощно в партерния етаж. Сем. Милеви са подавали нееднократно жалби в полицията и в общината срещу клуба, произвеждащ непрекъснат шум, но жалбите им са останали без резултат. Едва през Юли, 2002 г. било произнесено Решение на Регионалната дирекция за строителен контрол, с което използването на клуба се преустановява, но изпълнението на решението било спряно от съда по жалба от собственика на клуба.
Европейският съд по правата на човека приема, че е било нарушено правото на жалбоподателите на зачитане на техния личен и семеен живот, а държавата не е изпълнила своето задължение да предпази гражданите си от нарушението - поради бездействие и поради неизпълнение на решението за спиране дейността на клуба. ЕСПЧ определя, че съжителството на жилища и офиси, когато последните функционират само денем, не създава проблем за зачитане правото на личен и семеен живот, но функционирането на подобни обекти в жилищния блок и нощем е недопустимо. Водим от горното, на 25 ноември 2010 г. ЕСПЧ прие, че България е нарушила правото на зачитане личния и семейния живот по чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека и осъди държавата да изплати €34'000 обезщетение за нематериални вреди, ведно с €4'000 съдебни разноски на жалбоподателите.

стари архивинови архивиактуални позиции


§ Създава се Държавна комисия за конфликт на интереси


(25.11.2010) Народното събрание реши да бъде създадена Държавна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която ще се състои от петима членове, които ще действат като независим извънпарламентарен орган. Трима от тях ще бъдат избирани от Народното събрание (по не повече от един, предложен от една парламентарна група) и по един съответно от Президента и от Министерски съвет.
До три месеца след влизане в сила на промените в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) и сформиране на Комисията, всички лица, които заемат публични длъжности, ще трябва да подадат нови декларации за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси. Комисията ще събира доказателства за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по реда на Административно-процесуалния кодекс и ще предоставя възможност за възражения. Предвижда се възможността да бъдат налагани санкции при установявен конфликт на интереси. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.
Не се прие предложението на Четин Казак от ДПС за възстановяване на работа на лица, уволнени поради неправилно установен конфликт на интереси и за изплащане на обезщетение за причинените им вреди. Не се прие и предложението на Димо Гяуров от Синята коалиция, който предложи въвеждането на глоби от 3'000 до 5'000 лв. и при повторно нарушение – от 5'000 и 10'000 лв. за служители на публична длъжност, които не обявят в декларациите си за съществуваща несъвместимост.

нови архивиактуални позиции


§ От догодина въвеждат системи за електронно глобяване по пътищата


(22.11.2010) Промените в Закона за движение по пътищата ще позволят да бъде създадена ефективно действаща система от технически средства, с помощта на която да бъдат установявани нарушителите и същите да бъдат подвеждани под административно-наказателна отговорност. Техническите средства (камери, радари и др.) ще заменят контролиращите полицаи по улицата. Поради слабости в сега-действащата система за налагане на административни наказания, едва 5% от заснетите нарушители могат да бъдат наказани ефективно, преди да изтекат свързаните с тази процедура давностни срокове. Ако системата за установяване на административни нарушения и налагане на следващите се административни наказания бъде автоматизирана, ефективността може да бъде повишена до 95%. Практиката в европейски страни, където такава система бива въвеждана, е, че се променя дисциплината на водачите относно допустимите скорости и жертвите на пътя намаляват с близо 25%.
След като автомобилът бъде заснет с превишена скорост, неговият собственик ще получи електронен фиш, който ще има функцията на Акт за установяване на административно нарушение и на Постановление налагане на административно наказание. Целта е да се изгради система, която позволява фишът да бъде изпратен на собственика на автомобила до 2-3 дни, като след получаването му собственикът има 14 дни за представяне на декларация, в която да посочи към заснетия момент кой е управлявал превозното средство. Софтуерът, който ще осигури техническата възможност за издаване на електронни фишове е почти готов и престои да бъде тестван. Предвижда се системата да заработи изцяло към Нова година.

нови архивиактуални позиции


Архивни позиции:

§ Архивни позиции (2019)

§ Архивни позиции (2018)

§ Архивни позиции (2017)

§ Архивни позиции (2016)

§ Архивни позиции (2015)

§ Архивни позиции (2014)

§ Архивни позиции (2013)

§ Архивни позиции (2012)

§ Архивни позиции (2011)

§ Архивни позиции (2010)